Rosa 'The Pilgrim'

Rosa ‘The Pilgrim’

玫瑰选择了复读开花,清香,抗寒和抗病能力。

这些谁是最适合的是moschatas,波旁王朝,波特兰,羊草,
最Rugosas 和那些与连续开花。

芬芳的花园               幹花園